Projecten

Voor diverse typen gebiedsontwikkeling heb ik in de afgelopen jaren de communicatie verzorgd. Vinex-locaties, inrichting van natuur- en recreatiegebieden, herontwikkeling van dorps- en stadscentra, herstructurering van bestaande woonwijken, grote infrastructurele projecten.

Daarbij kwamen verschillende soorten plannen aan de orde in de communicatie: structuurvisies, stedenbouwkundige of landschapsontwerpen, masterplannen, bestemmingsplannen en milieu-effectrapportages. Zowel in participatie en informatie-trajecten, als in formele inspraakprocedures.

Naast gebiedsontwikkeling ben ik ook regelmatig betrokken geweest bij andere projecten. Zoals de communicatie over cultuurhistorische waardekaarten van twee provincies, beheerplannen voor Natura 2000 gebieden, de fusie van twee welzijnsstichtingen, de Kaderrichtlijn Water en programma’s voor Stedelijke Vernieuwing.